משף פתרונות הידוק לוגו

תקנון האתר

תקנון האתר ותנאי השימוש 7/23

כללי

1. חברת משף אספקה טכנית בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "אנו" וכיו"ב), היא מפעילת אתר אינטרנט זה, המהווה, בין היתר, פלטפורמה מקוונת להזמנת מוצרים (להלן – "האתר").

2. עצם השימוש באתר אינטרנט זה, מעיד על הסכמתך למסמך זה. לפיכך, קרא מסמך זה בעיון ובקפידה. אם אינך מסכים לכל האמור בו, אל תעשה כל שימוש באתר!

3. מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ואולם הוא מיועד לבני כל המינים.

4. השימוש באתר ובכל דבר אחר הקשור ו/או כרוך באתר ייעשה על אחריותך המלאה הבלעדית והמוחלטת.

5. המידע באתר איננו בהכרח מדוייק או מלא, אינו בהכרח עדכני, והחברה ו/או מי מטעמה אינם מחויבים לעדכן אותו.

בין היתר בשל כך, כל המידע הקיים באתר אינו מהווה ייעוץ ואו המלצה מכל מין וסוג שהוא, ואין להסתמך עליו ללא פניה מוקדמת לבעלי האתר.

6. השימוש באתר ניתן כמו שהוא (As – Is), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר ובתכניו.

7. ידוע לך כי יכול והאתר לא יהיו חסין מפני גישה שלא כדין, ו/או יכול ויופרע בשל תקלות כלשהן ו/או נזקים ו/או כשלים בחומרה ו/או כשלים בתוכנה ו/או כשלים בקווי תקשורת ו/או מכל סיבה אחרת.

8. החברה ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש ו/או באחריות מכל מין וסוג שהוא,

כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים בגין השימוש באתר בכל צורה ואופן.

זאת, מבלי לפגוע בכלליות האמור, לרבות ביחס לכל פעולה או הימנעות מפעולה שנעשית על ידך ו/או על ידי צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע ובתכנים שבו ו/או כתוצאה מהסתמכות עליהם ו/או מעצם פרסומם באתר.

9. אתה מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האתר ו/או בקשר לכל שימוש שתעשה באתר.

ידוע לך כי רק בשל הסכמתך לתנאי השימוש אלה,    ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בפרט לאור הוראות סעיף זה, הותר לך השימוש באתר.

10. מכל מקום, אתה מסכים כי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כזו או אחרת מכל מין וסוג שהוא שיש לך כלפי החברה, תוכל להעלות אך ורק ככל שהוגשה תביעה בגינה בתוך שנה אחת ממועד היווצרה, אחרת עילתן של אלה תפקע לצמיתות.

תנאי זה יעמוד בתקפו גם במקרה של ביטול תנאי השימוש או סיום הקשר שלך עם האתר מכל סיבה שהיא.

11. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאי לשנות את תנאי השימוש לפי שיקול דעתם וללא צורך בהודעה מראש.

12. כל הזכויות באתר ובתכניו שייכים לחברה ו/או למי מטעמה, לרבות: שם האתר, שם המתחם, סימני המסחר, עיצוב, תכנים, קוד המחשב, וכל תוכן אחר שאיננו נחלת הכלל.

13. אתה מתחייב שלא להוריד תכנים מהאתר ו/או לבצע צילומי מסך של האתר.

14. כל גורם הרואה עצמו נפגע בשל הפרת זכות יוצרים או בגין לשון הרע ו/או בגין כל הפרה אחרת, מתבקש לפנות מיידית לחברה בהודעה כתובה ומנומקת, לצורך הסרת ההפרה  ו/או הפגיעה ו/או תיקונה באופן מיידי.

15. עם דרישתה הראשונה של החברה, אתה תשפה אותה ו/או את מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה מכל סוג שהוא כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, ו/או כתוצאה מכל שימוש שתעשה באתר, וזאת בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף.

16. בכל מקרה בו תדרש החברה ו/או מי מטעמה על-ידי רשות מוסמכת, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותם בקשר לשימוש שנעשה באתר, יימסר המידע הנדרש ככל שהוא בידיהם.

17. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש במידע שהתקבל כתוצאה מכל פעילות שלך באתר לצורך מתן שירותים והתאמתם, פניות שיווקיות, מידע סטטיסטי וכל מטרה אחרת.

18. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים המוצעים לך,  ליצירת קשר עמך ולהתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך. כמו כן החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאי להשתמש בפרטיך לצורך משלוח תוכן שיווקי, פרסומות, ועדכונים נוספים ככל שימצא לנכון. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר פרטים אלה לצד ג' למטרות האמורות.

19. לחברה נתונה הרשות, בכל עת, למנוע ממך ו/או מאחרים את הגישה לאתר ו/או לביצוע פעולות שונות בו ו/או את הגישה לשירותים הניתנים באמצעותו, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה המוחלט, לרבות בשל ביצוע פעולות המנוגדות למדיניות החברה ו/או לתנאי השימוש ו/או מכל סיבה אחרת, אשר לדעת החברה, לפי שיקול דעתה המוחלט, מצדיקה את מניעת השימוש כאמור.

20. על תנאי השימוש באתר זה ועל מערכת היחסים בינך לבין החברה יחולו דיני מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך בירושלים נקבע כמקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הנובע ו/או כרוך לשימוש באתר ו/או לתנאי השימוש וכיוצא באלה. תנאי זה יעמוד בתקפו גם במקרה של ביטול תנאי השימוש או סיום הקשר שלך עם האתר ו/או החברה מכל סיבה שהיא.

אחריות

21. האחריות למוצרים אשר אינם מיובאים על ידי החברה, תהיה של היבואן בלבד, הן לגבי תקופת האחריות והן לגבי תנאי האחריות, ולחברה לא תהיה כל אחריות בגין מוצרים אלה.

22. מבלי לגרוע מהאמור, במקרים של מוצרים המיובאים על ידי החברה, אחריות החברה למוצרים תהיה מוגבלת לאמור בתקנות הגנת הצרכן (אחריות ושירות לאחר מכירה) תשס"ו. בהתאם לתקנות בהתאם לנוסח הידוע בחודש יולי 2023, האחריות חלה על מוצרי חשמל, אלקטרוניקה וגז חדשים, לרבות מנגנונים מכניים וחשמליים ברהיטים בעלות של 150 ₪ ומעלה, ולתקופה בת שנה אחת, הכל בתנאים המפורטים בתקנות אלה.

23. בכל מקרה, אחריות החברה מכל מין וסוג שהוא תהיה מוגבלת לעלות המוצר.

הודעות

3. אתה מסכים כי כל ההודעות שהחברה נדרשת או מבקשת לשלוח אליך, יישלחו בתקשורת אלקטרונית (דואר אלקטרוני ו/או הודעת SMS). אתה מסכים כי הודעה כזו תהיה תחשב הודעה בכתב כדין לכל דבר ועניין, וכי החברה לא תהיה חייבת במשלוח מסמכים בנייר לכתובת הלקוח לרבות: חשבוניות, מסמכי הסכם התקשרות, התראות, ועוד.

4. האמור במסמכי ההתקשרות משקף את כל מה שהוסכם בקשר עם רכישת המוצרים, והוא מבטל כל מצג ו/או הסכמה קודמת, ככל שהיו, בעניין המוצרים.

5. לא תשמע טענה כי קיימת איזו התחייבות ו/או מצג של החברה שלא באו לידי ביטוי מפורש בכתב במסמכי ההתקשרות, ומוסכם, כי ככל שהיו כאלה, הרי הם בטלים ומבוטלים.

6. כל שינוי במסמכי ההתקשרות ייעשה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים, ולא תשמע כל טענה כי תנאי מסמכי ההתקשרות שונו בעל פה.

לקבלת הצעת מחיר והזמנות
השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם